Won: 1059  啧啧啧啧啧啧以葫芦获得本局最大赢取
2/4
01-01 19:37
大✖️1
0
86
精彩牌谱推荐
Won 4341
迷了路了以两对获得胜利
Q
9
Won 2566
牛逼人以对子获得胜利
7
J
Won 1963
最讨厌说牌以三条获得本局最大赢取
A
K
Won 372
对手弃牌,kis康获得胜利